02 / 4464 1645 (Po - Pia 8.00 - 16.00) office@rozvodmanzelstva.sk

Určenie otcovstva

Ako sa určuje otcovstvo?

Určenie otcovstvaPodľa Dohovoru o právach dieťaťa z roku 1989 (104/1991 Zb.) má dieťa právo poznať svojich rodičov a má právo na ich starostlivosť. Dohovor ukladá zmluvným štátom povinnosť rešpektovať právo dieťaťa na zachovanie jeho totožnosti, vrátane rodinných zväzkov.

 

Určenie materstva

V zmysle ustanovení zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine je matkou dieťaťa žena, ktorá dieťa porodila a všetky dohody a zmluvy, ktoré by boli v rozpore s týmto tvrdením by boli neplatné. Zákonná úprava v podmienkach Slovenskej republike tak nepriamo vylučuje možnosť náhradného materstva.

 

Náhradné materstvo

Náhradné alebo surogačné materstvo je termín označujúci vynosenie dieťaťa inou ženou. Úlohou náhradnej matky je nechať sa oplodniť prirodzenou cestou alebo umelým oplodnením, dieťa vynosiť a následne porodiť.

Pri náhradnom materstve dochádza k viacerým etickým dilemám. Podľa názorov jednej strany dochádza k obchodu s telom surogačnej matky a k obchodu s dieťaťom. Ďalší dôvod odporu voči náhradnému materstvu je aj snaha o udržanie tradičného modelu rodiny.

Podľa názorov druhej strany by náhradné materstvo malo byť povolené z dôvodu, že pre mnohé neplodné páry je to jediná možnosť ako mať vlastné dieťa. Surogačné materstvo sa bežne využíva napríklad na Ukrajine, v Rusku alebo v USA.

 

Určenie otcovstva

V zákone o rodine sú uvedené tri domnienky, na základe ktorých sa určuje otcovstvo:

 • otcovstvo manžela;
 • súhlasné vyhlásenie rodičov;
 • rozhodnutie súdu o určení otcovstva.

 

Prvá domnienka: Otcovstvo manžela matky

Prvá a najčastejšie sa uplatňujúca domnienka je, že otcom dieťaťa je manžel matky. Táto domnienka sa uplatňuje, ak sa dieťa narodilo počas manželstva alebo do uplynutia trojstého dňa po zániku manželstva alebo po jeho vyhlásení za neplatné.

Domnienka je založená na právnom zväzku manželov, a tak na danú domnienku nemá vplyv ani to, že manželia spolu fakticky nežijú. Túto domnienku možno vyvrátiť len súdnym rozhodnutím o zapretí otcovstva, ktoré súd vynesie na návrh manžela matky, matky alebo dieťaťa, podaný v lehotách stanovených zákonom o rodine.

 

Druhá domnienka: Súhlasné vyhlásenie rodičov

V prípade, že partneri nie sú manželmi a nemôže sa teda uplatniť prvá domnienka, použije sa druhá domnienka, podľa ktorej sa za otca dieťaťa považuje muž, ktorého otcovstvo bolo určené súhlasným vyhlásením rodičov. Matka a muž môžu urobiť súhlasné vyhlásenie pred príslušným matričným úradom alebo súdom. Takéto vyhlásenie sa považuje za právny úkon, čo znamená, že z neho plynú práva a povinnosti.

 

Tretia domnienka: Rozhodnutie súdu o určení otcovstva

Ak k určeniu otcovstva nedošlo na základe predchádzajúcich dvoch domnienok, môže súd na základe návrhu rozhodnúť, že otcom dieťaťa je muž, ktorý s matkou dieťaťa súložil v čase, od ktorého neprešlo do narodenia dieťaťa menej ako stoosemdesiat a viac ako tristo dní, a ktorého otcovstvo nevylučujú závažné okolnosti.

Dieťa je v konaní zastúpené kolíznym opatrovníkom, ktorý chráni práva a právom chránené záujmy dieťaťa. Najčastejšou okolnosťou vylučujúcou otcovstvo je neplodnosť domnelého otca.

Podľa zákona je miestne príslušným súdom na rozhodovanie o určení rodičovstva alebo zapretí otcovstva súd, v ktorého obvode má dieťa bydlisko. Ak takéhoto súdu niet, tak je miestne príslušný všeobecný súd matky, inak všeobecný súd toho, koho otcovstvo má byť určené alebo zapreté.

 

Určenie otcovstva testom DNA

Určenie otcovstva testom DNA sa stalo rutinným spôsobom nielen na Slovensku ale na celom svete. Pri teste DNA sa analyzujú špecifické genetické značky, ktoré jedinec zdedil po svojich biologických rodičov.

Väčšina ľudskej DNA je úplne rovnaká u všetkých ľudí. Líšime sa len necelým jedným percentom genetickej informácie uloženej v jadre. Na základe porovnávania tohto rozdielneho percenta skúmanej osoby a domnelého biologického otca sa s viac ako 99,9% istotou dá určiť, či medzi testovanými osobami je vzťah dieťa – otec v biologickom zmysle slova.

Testy DNA na určenie otcovstva poznáme prenatálne a postnatálne. Prenatálne sa vykonávajú pred narodením dieťaťa a vykonávajú sa odobratím krvi matky. Postnatálne sa vykonávajú po narodení dieťaťa a vykonávajú sa odberovými tampónmi.

DNA sa využíva nielen pri určovaní otcovstva, ale napríklad aj v kriminalistike pri genetickej analýze, ktorá pomáha pri identifikácii pozostatkov alebo pri identifikácii vraha.

 

Zapretie otcovstva manžela matky

Zapretie otcovstva, určeného na základe prvej domnienky (otcovstvo manžela matky) je možné:

 • Manželom do 3 rokov odo dňa od kedy sa dozvedel o takých skutočnostiach, ktoré by mohli dôvodne spochybniť jeho otcovstvo. V prípade, ak by manžel stratil spôsobilosť na právne úkony tak môže zapretie otcovstva vykonať jeho opatrovník, za rovnakých podmienok ako manžel (3 roky odo dňa, od ktorého sa dozvedel o rozhodujúcich skutočnostiach).
 • V čase medzi 180 dňom od uzavretia manželstva a 300 dňom od jeho zániku (alebo vyhlásenia za neplatné) možno zaprieť otcovstvo len v prípade, keď je vylúčené, že by manžel matky mohol byť otcom.
 • V čase medzi 180 a 300 dňom od vykonania zákroku asistovanej reprodukcie nie je možné zaprieť otcovstvo, ak bola vykonaná so súhlasom manžela matky. Ak by sa v tomto prípade preukázalo, že matka dieťaťa otehotnela iným spôsobom, je možné zaprieť otcovstvo.
 • Ak sa dieťa narodí v čase pred 180 dňom od uzavretia manželstva možno zaprieť otcovstvo na súde, ak sa manžel matky nepovažuje za otca. Toto neplatí v prípade, ak vedel už pri uzatváraní manželstva, že je žena tehotná alebo v prípade, že manžel súložil s matkou v čase, v ktorom od narodenia neprešlo menej ako 180 a viac ako 300 dní.
 • Právo zaprieť otcovstvo má manžel voči dieťaťu a matke. V prípade ak jeden z nich nežije, tak voči tomu druhému. Ak nežije nikto z nich toto právo zaniká.
 • Matka má právo zaprieť otcovstvo manžela do 3 rokov od narodenia dieťaťa.
 • V prípade, ak bolo súdom rozhodnuté o zapretí otcovstva neskoršieho manžela znovu vydatej matke, nová 3 ročná lehota začína plynúť skoršiemu manželovi po tom, čo sa dozvedel o takomto právoplatnom rozhodnutí.

 

Zapretie otcovstva v prípade súhlasného vyhlásenia rodičov

Zapretie otcovstva, určeného na základe druhej domnienky (súhlasného vyhlásenia rodičov) je možné:

 • V lehote do 3 rokov od takéhoto určenia (vyhlásenia) a to len v prípade, ak je vylúčené, že by mohol byť otec.
 • V rovnakej lehote a to do 3 rokov od takéhoto určenia (vyhlásenia).

 

Zapretie otcovstva na návrh dieťaťa

Zapretie otcovstva na návrh dieťaťa je možné:

 • V prípade, ak je to v záujme dieťaťa a rodičom už uplynuli ich lehoty.
 • Dieťa podáva na súd návrh o prípustnosti zapretia otcovstva. Maloleté dieťa je v tomto konaní zastúpené kolíznym opatrovníkom.
 • Ak súd na základe návrhu rozhodol, že zapretie otcovstva je prípustné v záujme maloletého dieťaťa, je možné podať návrh na zapretie otcovstva.
 •  V prípade, že nežije jeden z rodičov, možno podať návrh voči tomu druhému. Ak nežije ani jeden z nich, návrh nemožno podať.

Vieme Vám pomôcť

Rozvod manželstva, deti a výživné, majetkové vyporiadanie BSM.

03Rozvod manželstva

Rozvod manželstva je citlivá téma, pri ktorej každý potrebuje partnera, na ktorého sa môže spoľahnúť. Ponúkame Vám právne služby a zastupovanie vo veci rozvodu pri rokovaní s druhou stranou a v konaní pred súdom.

03Deti a výživné

Deti sú nesporne to najdôležitejšie, čo každý z nás má. Preto je určenie práv a povinností k maloletým a vyživovacia povinnosť dôležitou súčasťou rozvodového konania.

03Majetkové vyporiadanie

Majetkové hodnoty, na ktorých tvorbe ste sa predchádzajúce roky podieľali, treba chrániť a obhájiť Váš podiel na majetku nadobudnutom počas trvania manželstva.

Telefón: 02 / 4464 1645 (Po – Pia 8.00 – 16.00) 

E-mail: office@rozvodmanzelstva.sk

Call Now Button