02 / 4464 1645 (Po - Pia 8.00 - 16.00) office@rozvodmanzelstva.sk

Úprava rodičovských práv a povinností

Kto má rodičovské práva a povinnosti?

Úprava rodičovských práv a povinností

Rodičovské práva a povinnosti sú základné práva a povinnosti, ktoré majú rodičia voči svojmu maloletému dieťaťu. V zákone o rodine je určený základný výpočet týchto práv a povinností, čo však neznamená, že ich okruh nemôže byť širší.

Medzi základné rodičovské práva a povinnosti patrí:

 • sústavná a dôsledná starostlivosť o výchovu, zdravie, výživu a všestranný vývin maloletého dieťaťa;
 • zastupovanie maloletého dieťaťa;
 • správa majetku maloletého dieťaťa.

Rodičovské práva a povinnosti majú obaja rodičia, čiže matka aj otec maloletého dieťaťa. Tí sú pri ich výkone povinní chrániť najmä záujmy maloletého dieťaťa.

Rodičovské práva a povinnosti vykonáva iba jeden z rodičov maloletého v prípade, že:

 • druhý rodič nežije;
 • druhý rodič je neznámy;
 • druhý rodič nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu;
 • druhý rodič bol pozbavený rodičovských práv a povinností;
 • druhému rodičovi bol pozastavený výkon rodičovských práv a povinností;
 • druhému rodičovi bol obmedzený výkon rodičovských práv a povinností.

V prípade, že má maloletý rodič starší ako 16 rokov vykonávať starostlivosť o maloleté dieťa, môžu mu byť priznané rodičovské práva a povinnosti v prípade, že spĺňa predpoklady na zabezpečenie výkonu tohto práva v záujme maloletého dieťaťa.

Ak majú byť osobe staršej ako 16 rokov priznané rodičovské práva a povinnosti a zároveň je potrebné spravovať majetok maloletého dieťaťa, súd v rozhodnutí o priznaní rodičovských práv a povinností zároveň ustanoví majetkového opatrovníka na správu majetku maloletého dieťaťa.

Rodičia zohrávajú rozhodujúcu úlohu vo výchove maloletého dieťaťa. Rodičia môžu vychovávať dieťa v súlade so svojím náboženským a filozofickým presvedčením.

Na zabezpečenie výchovy dieťaťa môžu použiť primerané výchovné prostriedky, nesmú však ohroziť zdravie, dôstojnosť, duševný, telesný a citový vývin maloletého dieťaťa. Na výchove maloletého dieťaťa sa podieľa aj manžel, ktorý nie je rodičom dieťaťa, ale žije s rodičom v jednej domácnosti.

 

Zastupovanie maloletého dieťaťa

Maloleté dieťa nie je spôsobilé na vykonávanie všetkých právnych úkonov, ale má spôsobilosť len na také právne úkony, ktoré sú svojou povahou primerané rozumovej a vôľovej vyspelosti zodpovedajúcej jeho veku. Z tohto dôvodu ho zastupujú pri právnych úkonoch, na ktoré nie je spôsobilé, rodičia.

V prípade, že by mohlo prísť k rozporu záujmov medzi rodičmi a maloletým dieťaťom alebo medzi maloletými deťmi zastúpenými tým istým rodičom, súd ustanoví na zastupovanie v konaní alebo pri určitom právnom úkone kolízneho opatrovníka.

Kolízny opatrovník je ustanovený aj v prípade, že maloleté dieťa nemá zákonného zástupcu alebo jeho zákonný zástupca z vážneho dôvodu nemôže zastupovať maloletého. Funkcia kolízneho opatrovníka zaniká vykonaním úkonu, na ktorý bol ustanovený, alebo ukončením konania.

V prípade, ak sa rodičia maloletého dieťaťa nevedia dohodnúť o podstatných veciach súvisiacich s výkonom rodičovských práv a povinností, ako sú najmä vysťahovanie dieťaťa do cudziny, správa majetku maloletého, štátne občianstvo maloletého, udelenie súhlasu o poskytnutí zdravotnej starostlivosti a príprava na budúce povolanie, rozhodne o nich na návrh jedného z rodičov súd.

 

Správa majetku maloletého dieťaťa

Jedným z rodičovských práv a povinností je správa majetku maloletého. Rodičia sú povinní s náležitou starostlivosťou spravovať majetok maloletého. Všetky výnosy spojené so správou tohto majetku sa použijú buď na uspokojenie potrieb maloletého alebo výnimočne na uspokojenie potrieb rodiny – v primeranom rozsahu.

V prípade, že má maloleté dieťa výnosy z majetku, neznamená to, že zaniká vyživovacia povinnosť rodičov k dieťaťu. Ak však vznikol bez zavinenia osôb, ktoré majú vyživovaciu povinnosť k deťom, hrubý nepomer medzi ich majetkovými pomermi a pomermi dieťaťa, možno na zabezpečenie potrieb rodiny použiť aj majetok maloletého.

K odovzdaniu spravovaného majetku musí prísť najneskôr 30 dní po dosiahnutí plnoletosti dieťaťa. Dieťa má právo  na vyúčtovanie vzťahujúce sa k majetku od osôb, ktoré spravujú jeho majetok. Toto právo zanikne do 3 rokov po skončení správy majetku (okrem prípadu, ak bolo uplatnené na súde). Práva z bezdôvodného obohatenia a zodpovednosti za škodu ostávajú aj naďalej zachované.

 

Majetkový opatrovník

Majetkový opatrovník je ustanovený v prípade, že sú ohrozené záujmy maloletého dieťaťa vo veci správy jeho majetku. V prípade, že rodičia maloletého neurobili vhodné opatrenia na ochranu majetku maloletého alebo nie sú schopní ich urobiť, súd môže ustanoviť maloletému na tento účel majetkového opatrovníka.

Majetkovým opatrovníkom sa môže stať fyzická osoba, ktorá súhlasí s tým, že ju súd ustanoví za majetkového opatrovníka, je spôsobilá na právne úkony a existuje predpoklad, že bude túto funkciu vykonávať v záujme maloletého dieťaťa.

V prípade, že nebolo možné ustanoviť fyzickú osobu, bude za opatrovníka ustanovená obec alebo iná právnická osoba, ktorá spĺňa predpoklad, že bude túto funkciu vykonávať v záujme maloletého dieťaťa a súhlasí s ustanovením do tejto funkcie.

V prípade, že súd rozhodne o ustanovení majetkového opatrovníka, v tomto rozhodnutí musí byť určené: rozsah spravovaného majetku, spôsob nakladania s majetkom a lehoty na predloženie správ o nakladaní s majetkom.

Za riadny výkon tejto funkcie zodpovedá majetkový opatrovník súdu, ktorý môže podmieniť platnosť právneho úkonu vykonaného opatrovníkom svojím súhlasom.

Majetková opatrovník nesmie pri správe majetku brať na seba neprimerané majetkové riziká. Záverečný účet zo správy majetku maloletého dieťaťa je opatrovník povinný predložiť súdu do dvoch mesiacov po skončení funkcie.

Majetkový opatrovník má právo na náhradu nákladov spojených s výkonom svojej funkcie a primeranú odmenu z výnosu, ktorej výšku určí súd.

 

Zánik funkcie majetkového opatrovníka

Funkcia majetkového opatrovníka zaniká:

 • dosiahnutím plnoletosti dieťaťa;
 • smrťou maloletého dieťaťa;
 • smrťou opatrovníka alebo jeho zánikom (v prípade, že funkciu vykonávala právnická osoba);
 • právoplatným rozhodnutím súdu o zániku dôvodu, na ktorý bol majetkový opatrovník ustanovený;
 • právoplatným rozhodnutím súdu o pozbavení opatrovníka jeho funkcie alebo jeho odvolaní.

Majetkový opatrovník môže podať návrh na súd na pozbavenie funkcie. Súd môže na druhej strane rozhodnúť o odvolaní opatrovníka v prípade, že stratí spôsobilosť na výkon tejto funkcie, poruší svoje povinnosti alebo zneužíva práva vyplývajúce z tejto funkcie. Ak je to potrebné, súd v rozhodnutí o odvolaní alebo o pozbavení funkcie opatrovníka rozhodne o ustanovení nového majetkového opatrovníka.

 

Úprava výkonu rodičovských práv a povinností a úprava styku v iných prípadoch

Dohoda o úprave výkonu rodičovských práv a povinností predstavuje dohodu rodičov maloletého dieťaťa, ktorí spolu nežijú, o úprave ich rodičovských práv a povinností k maloletému. Ide najmä o úpravu osobnej starostlivosti o maloleté dieťa, styku rodiča s maloletým dieťaťom a ďalších skutočností dôležitých pre život. Ak sa rodičia maloletého dieťaťa nedohodnú, upraví ich práva a povinnosti súd.

Ak si to vyžaduje záujem maloletého dieťaťa a pomery v rodine, súd môže upraviť aj styk dieťaťa s blízkymi osobami. Súd tak môže urobiť napríklad vtedy, ak jeden z rodičov zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho, pričom upraví styk maloletého dieťaťa v blízkymi osobami zo strany zomrelého manžela alebo manžela, ktorý bol vyhlásený za mŕtveho.

 

Zásah do rodičovských práv a povinností

Do rodičovských práv a povinností je možné zasahovať len vo vážnych prípadoch. Takýto zásah patrí výlučne do právomoci súdu.

Medzi zásahy do rodičovských práv a povinností patrí:

 • pozastavenie výkonu rodičovských práv a povinností;
 • obmedzenie výkonu rodičovských práv a povinností;
 • pozbavenie výkonu rodičovských práv a povinností.

Ak niektorému z rodičov bráni vo výkone jeho rodičovských práv a povinností závažná prekážka a ak je to v záujme maloletého dieťaťa, súd môže rozhodnúť o pozastavení výkonu rodičovských práv a povinností.

 

Obmedzenie výkonu rodičovských práv a povinností

Obmedzenie výkonu rodičovských práv a povinností je možné v prípade, ak je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa, pretože rodičia:

 • žijú trvalo neusporiadaným spôsobom života;
 • svoje povinnosti vyplývajúce z rodičovských práv a povinností vôbec nevykonávajú;
 • nezabezpečujú výchovu maloletého dieťaťa.

V rozhodnutí o obmedzení výkonu rodičovských práv súd vždy uvedie rozsah práv a povinností, na ktoré sa obmedzenie vzťahuje.

O pozbavení výkonu rodičovských práv a povinností súd rozhodne v prípade, že:

 • rodič svoje maloleté dieťa týra, zneužíva, zanedbáva alebo s ním inak zle zaobchádza;
 • rodič výkon rodičovských práv a povinností závažným spôsobom zanedbáva aj napriek predchádzajúcim upozorneniam.

Ak súd pozastavil alebo výkon rodičovských práv a povinností jednému rodičovi resp. pozbavil výkon rodičovských práv a povinností jedného rodiča, rodičovské práva a povinnosti vykonáva druhý rodič. Ak bol pozastavený výkon rodičovských práv a povinností obom rodičom alebo obaja rodičia boli pozbavení výkonu rodičovských práv a povinností, súd ustanoví dieťaťu poručníka.

 

Poručník

Poručník je ustanovený aj v prípade, že jedinému žijúcemu rodičovi bol pozastavený výkon rodičovských práv alebo jediný žijúci rodič bol pozbavený výkonu rodičovských práv. V prípade, že súd rozhodol o obmedzení rodičovských práv a povinností oboch rodičov alebo jediného žijúceho rodiča, súd ustanoví maloletému dieťaťu opatrovníka.

Vyživovacia povinnosť rodiča k dieťaťu nezaniká pozastavením výkonu rodičovských práv k maloletému dieťaťu ani pozbavením alebo obmedzením výkonu rodičovských práv k maloletému dieťaťu.

 

Výchovné opatrenia

Súd môže v určitých prípadoch nevhodného správania maloletého dieťaťa ale aj porušovania povinností rodičov a zneužívania ich práv nariadiť výchovné opatrenia.

Každá osoba, ktorá spozoruje nevhodné správanie detí, zneužívanie rodičovských práv alebo porušovanie rodičovských povinností, to môže oznámiť orgánu sociálnoprávnej ochrany detí, obci alebo súdu. Takisto môže ktorákoľvek osoba nahlásiť týmto orgánom, že rodičia nemôžu plniť povinnosti vyplývajúce z rodičovských práv a povinností.

Súd môže uložiť v záujme maloletého dieťaťa tieto výchovné opatrenia:

 • napomenutie maloletého dieťaťa, jeho rodičov alebo iných osôb (do tejto kategórie patria osoby, ktoré by svojím správaním mohli ohroziť riadnu výchovu maloletého);
 • určenie dohľadu nad výchovou maloletého dieťaťa – ten sa vykonáva v súčinnosti s orgánom sociálnoprávnej ochrany detí, obce, školy, neštátnych subjektov a zariadenia, v ktorom je dieťa umiestnené;
 • uloženie obmedzenia maloletému dieťaťu, ktoré má zabrániť alebo predchádzať takým škodlivým vplyvom na maloletého, ktoré môžu ohroziť alebo narušiť jeho priaznivý vývin – dodržiavanie obmedzenia je zabezpečované najmä so súčinnosťou obce;
 • uloženie povinnosti maloletému dieťaťu a jeho rodičom podrobiť sa sociálnemu alebo inému odbornému poradenstvu.

 

Odňatie maloletého dieťaťa z osobnej starostlivosti rodičov

Ak ani jedno z vyššie uvedených opatrení neviedlo k náprave, súd dočasne odníme maloleté dieťa z osobnej starostlivosti rodičov (prípadne osôb, ktorým bolo dieťa zverené do náhradnej osobnej starostlivosti, pestúnov, budúcich osvojiteľov, osvojiteľov alebo poručníka, ktorý sa o dieťa osobne stará) a nariadi maloletému dieťaťu:

 • pobyt v zariadení odbornej diagnostiky najviac na dobu 6 mesiacov na zabezpečenie odbornej diagnostiky;
 • pobyt v zariadení najviac na dobu 6 mesiacov na zabezpečenie odbornej pomoci maloletému alebo zabezpečenie úpravy rodinných a sociálnych pomerov maloletého;
 • pobyt v resocializačnom zariadení pre drogovo alebo inak závislých na zabezpečenie resocializácie drogových a iných závislostí.

Súd môže uložiť tieto výchovné opatrenia aj bez predchádzajúceho uloženia výchovných opatrení uvedených v predchádzajúcom odseku, avšak iba keď je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa.

V prípade, že súd uloží maloletému dieťaťu jedno z uvedených opatrení, môže na zabezpečenie účelu tohto východného opatrenia uložiť rodičom alebo osobám, ktoré mali osobnú starostlivosť o maloleté dieťa, povinnosť spolupracovať so zariadením, do ktorého bolo maloleté dieťa umiestnené, orgánom sociálnoprávnej ochrany detí, obcou, neštátnym subjektom, alebo inú povinnosť.

Súd sleduje vykonávanie, pričom spolupracuje s orgánmi sociálnoprávnej ochrany detí, obcou a príslušným zariadením. Súd hodnotí účelnosť výchovného opatrenia priebežne tak, aby do uplynutia obdobia uvedeného v rozhodnutí bol zhodnotený jeho účel. Súd výchovné opatrenie zruší vždy, ak splnilo svoj účel.

Naopak, ak je súd toho názoru, že nebol naplnený sledovaný účel výchovného opatrenia, môže:

 • opakovane uložiť výchovné opatrenie;
 • uložiť iné vhodné výchovné opatrenie;
 • rozhodnúť o nariadení ústavnej starostlivosti.

Súd zároveň môže dočasne upraviť pomery maloletého dieťaťa do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Vieme Vám pomôcť

Rozvod manželstva, deti a výživné, majetkové vyporiadanie BSM.

03Rozvod manželstva

Rozvod manželstva je citlivá téma, pri ktorej každý potrebuje partnera, na ktorého sa môže spoľahnúť. Ponúkame Vám právne služby a zastupovanie vo veci rozvodu pri rokovaní s druhou stranou a v konaní pred súdom.

03Deti a výživné

Deti sú nesporne to najdôležitejšie, čo každý z nás má. Preto je určenie práv a povinností k maloletým a vyživovacia povinnosť dôležitou súčasťou rozvodového konania.

03Majetkové vyporiadanie

Majetkové hodnoty, na ktorých tvorbe ste sa predchádzajúce roky podieľali, treba chrániť a obhájiť Váš podiel na majetku nadobudnutom počas trvania manželstva.

Telefón: 02 / 4464 1645 (Po – Pia 8.00 – 16.00) 

E-mail: office@rozvodmanzelstva.sk

Call Now Button