02 / 4464 1645 (Po - Pia 8.00 - 16.00) office@rozvodmanzelstva.sk

Rozvod manželstva

Ako prebieha konanie o rozvod manželstva?

Rozvod manželstvaRozvod manželstva je jeden z troch spôsobov zániku manželstva, a to popri zániku manželstva smrťou alebo vyhlásením jedného z manželov za mŕtveho.

Vzhľadom na skutočnosť, že rodina založená manželstvom je základnou bunkou spoločnosti a manželstvo samotné je pod ochranou zákona, je k rozvodu možné pristúpiť len v odôvodnených prípadoch.ch.

 

Začiatok konania o rozvod manželstva

Pokiaľ nie sú splnené zákonné podmienky, nemusí postačovať na rozvod manželstva ani to, ak majú na rozvode záujem obaja z manželov.

Konanie o rozvod manželstva sa začína na návrh niektorého z manželov. Súdny poplatok za podanie návrhu na začatie konania o rozvod manželstva je 66 EUR.

Súd má povinnosť usilovať sa o zmierenie manželov a viesť manželov k odstráneniu príčin rozvratu ich vzťahu. Za týmto účelom môže súd napríklad vyzvať manželov, aby sa o zmierne riešenie pokúsili mediáciou.

Pre rozvod manželstva musí mať súd za preukázané, že vzťahy medzi manželmi sú tak vážne narušené a trvalo rozvrátené, že manželstvo nemôže plniť svoj účel, ktorým je najmä založenie rodiny a riadna výchova detí, a od manželov nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia.

Pri konaní o rozvode manželstva súd zisťuje príčiny, ktoré viedli k rozvratu manželstva a pri rozhodovaní na ne prihliada. Súd taktiež prihliada na záujem maloletých detí a na porušenie povinností manželov žiť spolu, byť si verní, vzájomne rešpektovať svoju dôstojnosť, pomáhať si, starať sa spoločne o deti, vytvárať zdravé rodinné prostredie a starať sa o uspokojenie potrieb rodiny.

 

Pred ktorým súdom bude konanie o rozvod prebiehať?

Miestne príslušný súd na konanie o rozvod manželstva je okresný súd, v ktorého obvode mali manželia posledné spoločné bydlisko, ak má v čase podania návrhu na začatie konania o rozvod manželstva v obvode tohto súdu ešte aspoň jeden z manželov bydlisko.

V ostatných prípadoch je miestne príslušný všeobecný súd toho manžela, ktorý návrh na rozvod nepodal. Ak takto príslušnosť súdu nemožno určiť, je príslušný všeobecný súd navrhovateľa. Účastníkmi konania o rozvod manželstva sú manžel a manželka.

 

Deti a rozvod

V prípade, ak sa rozvádza manželstvo rodičov maloletého dieťaťa, je s konaním o rozvod manželstva vždy spojené aj konanie o úpravu pomerov manželov k ich maloletým deťom na čas po rozvode.

V ňom súd rozhodne najmä o tom, komu maloleté dieťa zverí do osobnej starostlivosti, kto ho bude zastupovať a spravovať jeho majetok a v akej výške má rodič, ktorému nebolo maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, prispievať na jeho výživu.

Súd môže taktiež schváliť dohodu rodičov o výške výživného, respektíve začleniť dohodu o úprave styku s maloletým dieťaťom do rozhodnutia o rozvode manželstva.

V prípade, ak sa však zmenia pomery, môže súd aj bez návrhu zmeniť rozhodnutie o výkone rodičovských práv a povinností alebo dohodu o výkone rodičovských práv a povinností.

 

Zmena priezviska po rozvode

Podľa zákona má manžel, ktorý pri uzavretí manželstva prijal priezvisko druhého manžela ako spoločné priezvisko, možnosť oznámiť matričnému úradu do troch mesiacov po právoplatnosti rozhodnutia o rozvode, že prijíma opäť svoje predošlé priezvisko.

Taktiež manžel, ktorý pri uzavretí manželstva prijal priezvisko druhého manžela ako spoločné priezvisko a zároveň si ponechal v poradí uvedené ako druhé priezvisko svoje predošlé priezvisko, môže v rovnakej lehote matričnému úradu oznámiť, že upúšťa od používania spoločného priezviska.

Takéto oznámenie vykonané v trojmesačnej lehote po právoplatnosti rozhodnutia o rozvode je oslobodené od správnych poplatkov. V prípade záujmu o zmenu priezviska po uplynutí trojmesačnej lehoty je potrebné uhradiť správny poplatok vo výške 100 EUR.

Vieme Vám pomôcť

Rozvod manželstva, deti a výživné, majetkové vyporiadanie BSM.

03Rozvod manželstva

Rozvod manželstva je citlivá téma, pri ktorej každý potrebuje partnera, na ktorého sa môže spoľahnúť. Ponúkame Vám právne služby a zastupovanie vo veci rozvodu pri rokovaní s druhou stranou a v konaní pred súdom.

03Deti a výživné

Deti sú nesporne to najdôležitejšie, čo každý z nás má. Preto je určenie práv a povinností k maloletým a vyživovacia povinnosť dôležitou súčasťou rozvodového konania.

03Majetkové vyporiadanie

Majetkové hodnoty, na ktorých tvorbe ste sa predchádzajúce roky podieľali, treba chrániť a obhájiť Váš podiel na majetku nadobudnutom počas trvania manželstva.

Telefón: 02 / 4464 1645 (Po – Pia 8.00 – 16.00) 

E-mail: office@rozvodmanzelstva.sk

Call Now Button