02 / 4464 1645 (Po - Pia 8.00 - 16.00) office@rozvodmanzelstva.sk

Osobné údaje

Informácia o spracúvaní Vašich osobných údajov prostredníctvom kontaktného formuláru

 

Prevádzkovateľ:

 

AK LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Pluhová 78, 831 03 Bratislava, IČO: 50 150 715, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka: 108454/B, zastúpená konateľom Mgr. Ing. Lenka Litváková

 

E-mail: office@rozvodmanzelstva.sk

Tel.č.: +421 2 4464 1645

 

(ďalej len „advokátska kancelária“)

 

Príjemca:

 

Príjemcami osobných údajov poskytnutých prostredníctvom kontaktného formuláru sú:

 

 • Ing. Lenka Litváková – advokát, konateľ;
 • zamestnanci advokátskej kancelárie;
 • advokáti/advokátske kancelárie spolupracujúce s advokátskou kanceláriou a/alebo iné osoby poverené advokátskou kanceláriou;
 • Slovenská advokátska komora v prípade disciplinárneho konania;
 • orgány činné v trestnom konaní, súdy a iné orgány verejnej moci v prípade, ak bude na takéto konanie daný zákonný dôvod;

 

Účel spracúvania osobných údajov:

 

Osobné údaje získané z kontaktného formulára sú spracúvané za účelom predzmluvnej komunikácie medzi advokátskou kanceláriou a dotknutou osobou – klientom, resp. potencionálnym klientom, ktorý odoslaním formulára prejavil záujem o právne poradenstvo.

 

Právny základ spracúvania osobných údajov:

 

Na základe nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len „Nariadenie GDPR“) je právny základ spracúvania osobných údajov daný:

 • čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR – vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy;
 • čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR – plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa;
 • čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR – oprávnený záujem, ktorý sleduje prevádzkovateľ.

 

Kategória spracúvania osobných údajov:

 

Osobné informácie, ktoré sú spracúvané prostredníctvom kontaktného formulára sú zaradené do kategórie bežných osobných údajov. Jedná sa o údaje: meno, priezvisko, e-mail a telefónne číslo. Tieto údaje sú spracúvané advokátskou kanceláriou, ktoré jej poskytnete k rámci kontaktovania cez formulár uvedený na internetovej stránke www.rozvodmanzelstva.sk

 

Doba uchovávania osobných údajov:

 

Osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou budú uchovávané:

 

 • Počas doby komunikácie dotknutej osoby s advokátskou kanceláriou. Advokátska kancelária Vaše osobné údaje bude uchovávať najdlhšie po dobu ustanovenú osobitnými právnymi predpismi, resp. po dobu trvania zákonných povinností advokátskej kancelárie (napr. zákonom o advokácii a predpismi Slovenskej advokátskej komory);
 • minimálne po dobu uplatnenia disciplinárnych nárokov voči advokátskej kancelária základe osobitných právnych prepisov;
 • v prípade, ak dotknutá osoba nebude mať záujem na spolupráci s advokátskou kanceláriou, tá zabezpečí ochranu Vašich osobných údajov tak, že Vás nebude ďalej kontaktovať a taktiež nebude poskytovať Vaše osobné údaje tretím osobám;
 • advokátska kancelária je zo zákona viazaná mlčanlivosťou a Vaše osobné údaje bude uchovávať výlučne na účely plnenia zákonných povinností uložených podľa osobitných predpisov.

 

Práva dotknutej osoby:

 

Dotknutá osoba má právo:

 

 • požiadať prevádzkovateľa o opravu osobných údajov, týkajúcich sa dotknutej osoby, o ich vymazanie alebo o obmedzenie ich spracúvania;
 • namietať spracovanie osobných údajov prevádzkovateľom;
 • podať návrh na začatie konania poľa §100 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov;
 • na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú. V prípade, existencie takéhoto automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu;
 • žiadať informácie o zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby;

 

Povinnosti prevádzkovateľa:

 

Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe jej osobné údaje, ktoré spracúva. Za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť osobné údaje dotknutej osobe spôsobom podľa jej požiadavky.

 

Kontakt:

 

Dotknutá osoba môže požiadať advokátsku kanceláriu vo veci výkonu svojich práv ohľadne spracúvania osobných údajov o informácie, na ktoré má podľa zákona o ochrane osobných údajov právo. Uplatniť toto právo si dotknutá osoba môže , prostredníctvom doručenej písomnej žiadosti na adresu sídla spoločnosti: Pluhová 78, 830 03 Bratislava alebo prostredníctvom e-mailu, zaslaného na adresu: office@rozvodmanzelstva.sk

 

V Bratislave, dňa 25.05.2018

 

AK LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o.

Call Now Button