02 / 4464 1645 (Po - Pia 8.00 - 16.00) office@rozvodmanzelstva.sk

Náhradná starostlivosť

Komu a za akých podmienok môže byť maloleté dieťa zverené do náhradnej starostlivosti?

Náhradná starostlivosť

V prípade, že sa rodičia o maloleté dieťa nemôžu starať alebo mu potrebnú starostlivosť nezabezpečujú, dieťaťu bude poskytnutá náhradná starostlivosť.

Pod týmto pojmom sa skrýva viacero osobitne usporiadaných a na seba nadväzujúcich dočasných opatrení, ktoré vznikajú rozhodnutím súdu a práva a povinnosti vyplývajúce z nich sú vymedzené zákonom alebo súdnym rozhodnutím.

Náhradná starostlivosť vniká len rozhodnutím súdu a mala by byť iba dočasným riešením. Súd pri rozhodovaní o tom, ktorý druh náhradnej starostlivosti sa zvolí, vždy prihliada na záujem maloletého dieťaťa. Názor maloletého zisťuje primerane jeho rozumovej vyspelosti a veku.

 

Náhradná osobná starostlivosť

Maloleté dieťa možno zveriť do náhradnej osobnej starostlivosti len fyzickej osobe, ktorá:

 • má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky;
 • má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu;
 • spĺňa osobné predpoklady (zdravotné, osobnostné, morálne);
 • spôsobom svojho života a života osôb, ktoré s ňou žijú v jednej domácnosti, zaručuje, že náhradnú starostlivosť bude vykonávať v záujme maloletého dieťaťa;
 • nie je osobou, ktorej bolo jej maloleté dieťa odňaté zo starostlivosti rozhodnutím súdu, ak odňatie dieťaťa trvá.

Všetky vyššie uvedené podmienky musia byť splnené súčasne. Súd pri rozhodovaní, ktorá osoba je vhodná, preferuje príbuzného maloletého dieťaťa. V prípade, že sa má maloleté dieťa zveriť prarodičovi, súrodencovi alebo súrodencovi rodiča, nie je vyžadované splnenie podmienky trvalého pobytu v Slovenskej republike, ale stačí trvalý pobyt na území členského štátu Európskej únie.

 

Komu môže byť dieťa zverené?

Zákon pripúšťa zverenie maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti osamelej osobe, manželom alebo jednému z manželov so súhlasom druhého manžela. Tento súhlas nie je potrebný v prípade, že manželia spolu nežijú v jednej domácnosti, druhý manžel nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu alebo ak je získanie takéhoto súhlasu spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou.

 

Práva a povinnosti osôb, ktorým bolo maloleté dieťa zverené do náhradnej osobnej starostlivosti

Osoba, ktorej je maloleté dieťa zverené do náhradnej osobnej starostlivosti, je povinná vykonávať osobnú starostlivosť o maloleté dieťa v rovnakom rozsahu ako rodič.

Osobná starostlivosť je jednou zo zložiek rodičovskej starostlivosti a zahŕňa denne nevyhnutné činnosti, bežnú lekársku starostlivosť a taktiež zabezpečenie školskej dochádzky.

Pojem osobná starostlivosť je teda užší ako pojem výchova. V rozhodnutí o zverení dieťaťa do náhradnej osobnej starostlivosti určí súd osobe, ktorej bolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti, rozsah práv a povinností k maloletému dieťaťu.

Takáto osoba má právo zastupovať maloletého a spravovať jeho majetok, ale len v bežných veciach. Jej povinnosťou je oznámiť súdu premiestnenie maloletého dieťaťa do cudziny najmenej 30 dní vopred, ak takého dočasné premiestnenie bude trvať dlhšie ako tri mesiace. V takomto prípade je nutné oznámiť aj účel, miesto a dĺžku pobytu.

 

Vzťah k zákonnému zástupcovi dieťaťa

Osoba, ktorej bolo dieťa zverené, nie je zákonným zástupcom a nemá voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť. V prípade, že sa dozvie o rozhodnutí zákonného zástupcu v podstatnej veci, o ktorom sa domnieva, že nie je v súlade so záujmom maloletého dieťaťa, môže požiadať súd o preskúmanie takéhoto rozhodnutia.

Rodičia majú aj naďalej právo stýkať sa s maloletým dieťaťom a nezaniká im ani vyživovacia povinnosť. Ak sa s osobou, ktorej bolo dieťa zverené do náhradnej osobnej starostlivosti, nevedia dohodnúť o styku s maloletým dieťaťom, rozhodne na návrh súd. Rodičia majú rodičovské práva a povinnosti len v takom rozsahu, v akom ich nemá osoba, ktorej bolo maloleté dieťa zverené do náhradnej osobnej starostlivosti.

 

Vyživovacia povinnosť k maloletému dieťaťu

V rozhodnutí o zverení maloletého dieťaťa do náhradnej osobnej starostlivosti súd určí rodičom aj rozsah vyživovacej povinnosti k maloletému. Rodičia alebo iné osoby, ktorým bola nariadená vyživovacia povinnosť, poukazujú výživné do dovŕšenia plnoletosti dieťaťa na účet úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a po dovŕšení plnoletosti dieťaťa priamo dieťaťu.

V prípade, ak bolo maloleté dieťa zverené do náhradnej osobnej starostlivosti prarodičovi, súrodencovi maloletého dieťaťa alebo súrodencovi rodiča maloletého dieťaťa, rodičia alebo iné osoby, ktorým bola nariadená povinnosť poskytovať výživné, ho budú poukazovať osobe, ktorej bolo dieťa zverené.

 

Hodnotenie náhradnej osobnej starostlivosti

Súd v kooperácií s orgánom sociálno-právnej ochrany detí alebo inými osobami, ktoré sú oboznámené s pomermi dieťaťa, najmenej raz za šesť mesiacom zhodnotí kvalitu starostlivosti o maloleté dieťa a preveruje, či rodičia môžu zabezpečiť osobnú starostlivosť.

 

Zánik náhradnej osobnej starostlivosti

Náhradná osobná starostlivosť zaniká:

 • dosiahnutím plnoletosti zvereného dieťaťa;
 • smrťou maloletého dieťaťa;
 • smrťou osoby, ktorej bolo maloleté dieťa zverené;
 • právoplatným rozhodnutím o zániku náhradnej osobnej starostlivosti – v prípade ak zanikol dôvod, pre ktorý bolo maloleté dieťa do nej zverené;
 • právoplatným rozhodnutím o zrušení náhradnej osobnej starostlivosti – zrušenie môže nastať v prípade, ak o to požiada osoba, ktorá sa stará o maloleté dieťa, alebo ak súd zruší náhradnú osobnú starostlivosť z dôvodu, že sa osoba nestará riadne o maloleté dieťa alebo svoje povinnosti porušuje;
 • rozvodom manželov, ktorým bolo maloleté dieťa zverené – ak však jeden z manželov požiada o ponechanie maloletého dieťaťa vo svojej osobnej starostlivosti z dôvodu citovej väzby a stability prostredia, súd môže ponechať maloleté dieťa v jeho osobnej starostlivosti. Ak jeden z manželov zomrie, maloleté dieťa automaticky zostáva v náhradnej osobnej starostlivosti druhého manžela.

Zrušenie náhradnej osobnej starostlivosti je možné v prípade, ak o to požiada osoba, ktorej bolo maloleté dieťa zverené alebo ak osoba, ktorej bolo maloleté dieťa zverené do náhradnej osobnej starostlivosti, svoje povinnosti zanedbáva alebo ich porušuje.

Ak súd zruší náhradnú osobnú starostlivosť alebo ak zomrie osoba, ktorej bolo dieťa zverené do náhradnej osobnej starostlivosti a maloleté dieťa aj naďalej vyžaduje náhradnú starostlivosť, súd rozhodne o zverení maloletého dieťaťa do ďalšej náhradnej osobnej starostlivosti.

 

Pestúnska starostlivosť

Maloleté dieťa možno zveriť do pestúnskej starostlivosti len fyzickej osobe, ktorá:

 • má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky;
 • má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu;
 • spĺňa osobné predpoklady (zdravotné, osobnostné, morálne);
 • spôsobom svojho života a života osôb, ktoré s ňou žijú v jednej domácnosti, zaručuje, že pestúnsku starostlivosť bude vykonávať v záujme maloletého dieťaťa;
 • je zapísaná do zoznamu žiadateľov o pestúnsku starostlivosť;
 • nie je osobou, ktorej bolo maloleté dieťa odňaté zo starostlivosti rozhodnutím súdu, ak odňatie trvá.

Do pestúnskej starostlivosti je možné zveriť dieťa osamelej osobe, manželom alebo jednému z manželov v prípade, že druhý manžel udelí na takéto zverenie písomný súhlas. Tento súhlas sa nevyžaduje v prípade, ak spolu manželia nežijú v jednej domácnosti, druhý manžel nemá spôsobilosť na právne úkony alebo ak je získanie takéhoto súhlasu spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou.

V rozhodnutí o zverení dieťaťa do pestúnskej starostlivosti súd určí aj rozsah práv a povinností pestúna či pestúnov k maloletému dieťaťu.

 

Práva a povinnosti pestúna

Pestún je povinný vykonávať osobnú starostlivosť o maloleté dieťa v rovnakom rozsahu ako rodič. Rozsah práv a povinností pestúna k maloletému dieťaťu určí súd v rozhodnutí o zverení dieťaťa do pestúnskej starostlivosti. Pestún má právo zastupovať maloletého a spravovať jeho majetok, ale len v bežných veciach.

Povinnosťou pestúna je oznámiť súdu dočasné premiestnenie maloletého dieťaťa do cudziny najmenej 30 dní vopred, ak takého dočasné premiestnenie bude trvať dlhšie ako tri mesiace. V takomto prípade je nutné oznámiť aj účel, miesto a dĺžku pobytu. Ak sa pestún dozvie o rozhodnutí zákonného zástupcu maloletého dieťaťa v podstatných veciach, o ktorom sa domnieva, že nie je v súlade so záujmom maloletého dieťaťa, môže požiadať súd o preskúmanie takéhoto rozhodnutia.

Maloleté dieťa žijúce v jednej domácnosti s pestúnom je povinné podieľať sa na zabezpečovaní spoločných potrieb domácnosti osobnou pomocou, a ak má príjem z vlastnej práce tak aj peňažným príspevkom.

 

Práva a povinnosti rodičov

Rodičia majú aj naďalej právo stýkať sa s maloletým dieťaťom. Ak sa nevedia dohodnúť s pestúnom o styku s maloletým dieťaťom, rozhodne na návrh niektorého z nich súd. Rodičia majú rodičovské práva a povinnosti zachované iba v takom rozsahu, v akom ich nemá pestún.

V rozhodnutí o zverení maloletého dieťaťa do pestúnskej starostlivosti súd určí rodičom aj rozsah vyživovacej povinnosti. Osoby, ktorým bola nariadená vyživovacia povinnosť, poukazujú výživné do dovŕšenia plnoletosti maloletého dieťaťa na účet Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a po dovŕšení plnoletosti priamo dieťaťu.

Súd v kooperácii s orgánom sociálno-právnej ochrany detí alebo inými osobami, ktoré sú oboznámené s pomermi dieťaťa, najmenej raz za šesť mesiacom hodnotí výkon pestúnskej starostlivosti, najmä kvalitu starostlivosti o maloleté dieťa, a preveruje, či môžu osobnú starostlivosť o dieťa zabezpečiť rodičia.

 

Zánik pestúnskej starostlivosti

Pestúnska starostlivosť zaniká:

 • dosiahnutím plnoletosti dieťaťa;
 • smrťou dieťaťa;
 • smrťou pestúna;
 • rozhodnutím súdu o zrušení pestúnskej starostlivosti;
 • umiestnením dieťaťa do ochrannej výchovy alebo jeho nástupom do výkonu trestu odňatia slobody;
 • rozvodom manželov, ktorým bolo dieťa zverené do spoločnej pestúnskej starostlivosti (o zverenie dieťaťa jednému z rozvedených manželov môže súd na návrh rozhodnúť vtedy, ak je to v záujme dieťaťa).

Zrušenie pestúnskej starostlivosti je možné v prípade, že sa pestún zanedbáva starostlivosť o maloleté dieťa alebo porušuje svoje povinnosti. Zrušenie pestúnskej starostlivosti je možné aj na žiadosť pestúna.

Z dôležitých dôvodov môže byť pestúnska starostlivosť predĺžená až na jeden rok po dosiahnutí plnoletosti maloletého dieťaťa, ak s tým súhlasia pestún aj maloleté dieťa.

Ak pestúnska starostlivosť zanikne a rodičia nemôžu alebo nevedia zabezpečiť osobnú starostlivosť o dieťa, súd rozhodne o ďalšej náhradnej starostlivosti o dieťa alebo, ak sú na to predpoklady, o osvojení.

 

Ústavná starostlivosť

Ústavná starostlivosť je poslednou z možností, čo sa týka náhradnej starostlivosti. Pestúnska aj náhradná osobná starostlivosť majú prednosť a súd je vždy povinný skúmať, či nie je možné maloleté dieťa zveriť do jednej z týchto starostlivostí.

Nariadenie ústavnej starostlivosti je možné len v prípade, že je vážne narušená alebo ohrozená výchova dieťaťa – nie sú tým myslené zlé majetkové alebo bytové pomery. Ak nie je možné zveriť dieťa osobe do pestúnskej alebo náhradnej osobnej starostlivosti, súd môže maloleté dieťa zveriť do ústavnej starostlivosti len v prípadoch ak:

 • je dieťa osvojiteľné, ale nie je možné ho zveriť do starostlivosti budúcich osvojiteľov alebo do starostlivosti fyzickej osoby podľa osobitných predpisov;
 • rodičia maloletého dieťaťa nie sú nažive alebo im v starostlivosti bráni vážna prekážka;
 • výchovné opatrenie, ktoré bolo súdom uložené neviedlo k náprave;
 • rodičia boli pozbavení výkonu rodičovských práv.

 

Práva a povinnosti rodičov

Zákonnými zástupcami maloletého dieťaťa sú stále jeho rodičia (okrem prípadov, keď obaja zomreli, boli pozbavení rodičovských práv a povinností, bol im pozastavení výkon rodičovských práv a povinností alebo nemajú spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu) a tí spravujú aj jeho majetok.

V rozhodnutí o nariadení ústavnej starostlivosti musí byť presne špecifikované zariadenie, do ktorého sa má dieťa umiestniť. Pri určovaní umiestnenia súd dbá na zachovanie citových a rodinných väzieb k rodičom, súrodencom a ostatným blízkym osobám.

 

Hodnotenie účinnosti ústavnej starostlivosti

Súd sleduje spôsob výkonu ústavnej starostlivosti a najmenej dvakrát ročne hodnotí jej účinnosť v súčinnosti s orgánom sociálno-právnej ochrany detí, obcou a zariadením, v ktorom je maloleté dieťa umiestnené.

Ak bola ústavná starostlivosť nariadená z dôvodov na strane rodičov, súd im určí lehotu na úpravu rodičovských a sociálnych pomerov tak, aby mohli vykonávať osobnú starostlivosť o dieťa. V prípade zabezpečenia tejto nápravy, súd ústavnú starostlivosť zruší. Ak rodičia nápravu nezabezpečia, súd začne konanie o zverení maloletého do náhradnej osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti.

 

Zánik ústavnej starostlivosti

Zánik ústavnej starostlivosti nastáva dosiahnutím plnoletosti dieťaťa. Zrušenie ústavnej starostlivosti je možné v prípade, ak zanikli dôvody pre jej existenciu alebo je možné maloleté dieťa zveriť do náhradnej osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti.

Vieme Vám pomôcť

Rozvod manželstva, deti a výživné, majetkové vyporiadanie BSM.

03Rozvod manželstva

Rozvod manželstva je citlivá téma, pri ktorej každý potrebuje partnera, na ktorého sa môže spoľahnúť. Ponúkame Vám právne služby a zastupovanie vo veci rozvodu pri rokovaní s druhou stranou a v konaní pred súdom.

03Deti a výživné

Deti sú nesporne to najdôležitejšie, čo každý z nás má. Preto je určenie práv a povinností k maloletým a vyživovacia povinnosť dôležitou súčasťou rozvodového konania.

03Majetkové vyporiadanie

Majetkové hodnoty, na ktorých tvorbe ste sa predchádzajúce roky podieľali, treba chrániť a obhájiť Váš podiel na majetku nadobudnutom počas trvania manželstva.

Telefón: 02 / 4464 1645 (Po – Pia 8.00 – 16.00) 

E-mail: office@rozvodmanzelstva.sk

Call Now Button