02 / 4464 1645 (Po - Pia 8.00 - 16.00) office@rozvodmanzelstva.sk

Majetkové vyporiadanie

Čo je to bezpodielové spoluvlastníctvo manželov?

Majetkové vyporiadanieBezpodielové spoluvlastníctvo môžeme definovať ako majetkové spoločenstvo manželov, v ktorom nie je možné kvantitatívne určiť podiel manželov na vlastníckom práve.

Podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky môže bezpodielové spoluvlastníctvo manželov v súčasnosti vzniknúť len medzi manželmi. V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva.

 

Predmety nespadajúce do BSM

Do bezpodielového spoluvlastníctva manželov nespadajú veci získané dedičstvom alebo darom, ako aj veci, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a veci vydané v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka.

 

Rozsah bezpodielového spoluvlastníctva manželov

Manželia môžu podľa zákona dohodou upravovať rozsah a spôsob spravovania spoločného majetku, ako aj vyhradiť vznik bezpodielového spoluvlastníctva až ku dňu zániku manželstva. Voči tretej osobe sa však manželia môžu na túto dohodu odvolať len vtedy, ak jej je táto dohoda známa.

Náklady vynaložené na veci patriace do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, ako aj náklady spojené s ich užívaním a udržiavaním uhrádzajú obaja manželia spoločne. Bežné veci týkajúce sa spoločných vecí môže vybavovať každý z manželov. V ostatných veciach je však na platnosť právneho úkonu potrebný súhlas oboch manželov. Nakoľko zákon presne nevymedzuje pojem bežná vec, je potrebné vždy vychádzať z okolností konkrétneho prípadu a prihliadať na povahu a hodnotu veci, ako aj na účel, na ktorý vec slúži.
Ak by došlo medzi manželmi k nezhode o právach a povinnostiach vyplývajúcich z bezpodielového spoluvlastníctva, rozhodne na návrh niektorého z nich súd.

 

Zánik BSM

Zánikom manželstva bezpodielové spoluvlastníctvo manželov vždy zaniká. V určitých prípadoch však môže súd na návrh niektorého z manželov bezpodielové spoluvlastníctvo zrušiť už za trvania manželstva.

Súd môže na návrh niektorého z manželov zrušiť bezpodielové spoluvlastníctvo manželov najmä v vtedy, ak by zo závažných dôvodov ďalšie trvanie bezpodielového spoluvlastníctva odporovalo dobrým mravom, prípadne, ak by jeden z manželov získal oprávnenie na podnikateľskú činnosť.

Priamo zo zákona súd zruší bezpodielové spoluvlastníctvo manželov v prípade vyhlásenia konkurzu na majetok jedného z manželov a taktiež v prípade, ak súd v trestnom konaní rozhodne o prepadnutí majetku alebo jeho časti štátu. Ak bezpodielové spoluvlastníctvo zaniklo za trvania manželstva, môže sa obnoviť len rozhodnutím súdu.

 

Vyporiadanie BSM

Po zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov musí následne prísť k jeho vyporiadaniu. Pri vyporiadaní majetku spadajúceho do bezpodielového spoluvlastníctva manželov sa zo zákona predpokladá, že podiely oboch manželov sú rovnaké.

Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Pri vyporiadaní majetku je však potrebné prihliadnuť aj na potreby maloletých detí a na skutočnosť, ako sa každý z manželov staral o rodinu a ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí.

K vyporiadaniu bezpodielového spoluvlastníctva manželov môže dôjsť tromi spôsobmi. Ak sa tak nestane v lehote 3 rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva dohodou alebo rozhodnutím súdu (a ani nie je podaný návrh na súd), má sa zato, že všetky spoločné majetkové práva, hnuteľné a nehnuteľné veci sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch manželov sú rovnaké.

Výnimku z tohto pravidla predstavujú hnuteľné veci, ktoré jeden z manželov užíva výlučne ako vlastník pre vlastnú potrebu, potrebu svojej rodiny a domácnosti, a pre ktoré platí, že prejdú do výlučného vlastníctva tohto manžela.

Pokiaľ dôjde k vyporiadaniu bezpodielového spoluvlastníctva dohodou, sú manželia povinní vydať si na požiadanie písomné potvrdenie o tom, ako sa vyporiadali. Ak sa dohoda medzi manželmi týka nehnuteľností, musí mať zo zákona písomnú formu a účinnosť nadobúda až vkladom do katastra.

Vieme Vám pomôcť

Rozvod manželstva, deti a výživné, majetkové vyporiadanie BSM.

03Rozvod manželstva

Rozvod manželstva je citlivá téma, pri ktorej každý potrebuje partnera, na ktorého sa môže spoľahnúť. Ponúkame Vám právne služby a zastupovanie vo veci rozvodu pri rokovaní s druhou stranou a v konaní pred súdom.

03Deti a výživné

Deti sú nesporne to najdôležitejšie, čo každý z nás má. Preto je určenie práv a povinností k maloletým a vyživovacia povinnosť dôležitou súčasťou rozvodového konania.

03Majetkové vyporiadanie

Majetkové hodnoty, na ktorých tvorbe ste sa predchádzajúce roky podieľali, treba chrániť a obhájiť Váš podiel na majetku nadobudnutom počas trvania manželstva.

Telefón: 02 / 4464 1645 (Po – Pia 8.00 – 16.00) 

E-mail: office@rozvodmanzelstva.sk

Call Now Button