02 / 4464 1645 (Po - Pia 8.00 - 16.00) office@rozvodmanzelstva.sk

Deti a výživné

Kedy má dieťa nárok na výživné a čo má vplyv na jeho výšku?

Deti a výživnéDieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni rodičov. Výška výživného by mala zabezpečiť, aby všetky manželské a mimomanželské deti povinného mali rovnakú životnú úroveň ako samotný povinný rodič. Vyživovacia povinnosť rodičov k deťom je tak zákonnú povinnosť, ktorá zaťažuje oboch rodičov, a to bez ohľadu na skutočnosť, či sa dieťa narodilo v manželstve alebo nie.

Vyživovacia povinnosť rodičov k deťom

Vyživovacia povinnosť rodičov k deťom je zákonom uložená povinnosť, ktorej cieľom je zabezpečiť riadnu výživu a priaznivé životné podmienky pre deti až do času, kým deti nie sú schopné živiť sa samé. Pre trvanie vyživovacej povinnosti nie je rozhodujúce dovŕšenie plnoletosti ani samotné ukončenie štúdia. V dôsledku určitých špecifických situácii však môže nastať aj situácia kedy sa vyživovacia povinnosť opätovne obnoví, napríklad v dôsledku zhoršeného zdravotného stavu oprávneného dieťaťa. Taktiež môže nastať situácia kedy vyživovacia povinnosť vzhľadom na rozhodujúce okolnosti nikdy nezanikne. Vyživovacia povinnosť rodičov však môže zaniknúť počas obdobia, kedy dieťaťa ešte nie je schopné sa samé živiť, a to najmä v prípade osvojenia dieťaťa, kedy táto povinnosť prechádza na osvojiteľov. Výživné je v slovenskom právnom poriadku upravené v zákone č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Minimálna výška výživného

Na výživu svojich detí prispievajú obaja rodičia podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Súd tak pri posudzovaní výšky výživného prihliada okrem čistého priemerného mesačného zárobku povinného napríklad aj na neodôvodnené vzdanie sa výhodnejšieho zamestnania, zárobku a majetkového prospechu alebo na neprimerané majetkové riziká, ktoré povinný na seba berie.

Minimálna výška mesačného výživného, ktoré je zo zákona povinný platiť každý rodič, predstavuje 30 % sumy životného minima na nezaopatrené dieťa. V súčasnosti je minimálna výška mesačného výživného 29,87 EUR/mesiac. Suma životného minima na nezaopatrené dieťa sa zmenila od 01.07.2020.

Dohoda alebo rozhodnutie súdu

Ak rodičia maloletého dieťaťa spolu nežijú v jednej domácnosti, súd upraví rozsah ich vyživovacej povinnosti alebo schváli ich dohodu o výške výživného. Rovnako bude súd postupovať aj vtedy, ak rodičia spolu žijú, ale jeden z nich svoju vyživovaciu povinnosť voči maloletému dieťaťu dobrovoľne neplní.

Súd pri určovaní rozsahu vyživovacej povinnosti prihliada najmä na to, ktorý z rodičov a v akej miere sa o dieťa osobne stará. V prípade, ak rodičia žijú spolu, tak aj na mieru akou sa jednotliví rodičia starajú o spoločnú domácnosť.

Výživné má zo zákona prednosť pred inými výdavkami rodičov. V prípade, ak by povinný rodič v období dvoch rokov aspoň tri mesiace neplnil svoju zákonnú povinnosť vyživovať svoje dieťa, dopustil by sa trestného činu zanedbania povinnej výživy. Za ten hrozí trest odňatia slobody v prípade nedbanlivosti až dva roky. V prípade úmyslu až tri roky a v určitých závažnejších prípadoch až päť rokov.

Úroky z omeškania s plnením výživného

Výživné sa platí v pravidelných opakujúcich sa sumách, ktoré sú zročné vždy na mesiac dopredu. V prípade ak sa povinný omešká s plnením výživného určeného rozhodnutím súdu, má oprávnený právo požadovať úroky z omeškania z nezaplatenej sumy podľa platných predpisov občianskeho práva. Povinnosť platiť úroky z omeškania vzniká prvým dňom omeškania a trvá, kým trvá hlavný záväzok. Na rozdiel od práva na výživné, ktoré sa v zmysle zákona o rodine nepremlčuje, sa na úroky z omeškania s plnením výživného aplikuje trojročná premlčacia doba, ktorá plynie osobitne pre každé omeškanie s platbou výživného.

Vieme Vám pomôcť

Rozvod manželstva, deti a výživné, majetkové vyporiadanie BSM.

03Rozvod manželstva
Rozvod manželstva je citlivá téma, pri ktorej každý potrebuje partnera, na ktorého sa môže spoľahnúť. Ponúkame Vám právne služby a zastupovanie vo veci rozvodu pri rokovaní s druhou stranou a v konaní pred súdom.
03Deti a výživné
Deti sú nesporne to najdôležitejšie, čo každý z nás má. Preto je určenie práv a povinností k maloletým a vyživovacia povinnosť dôležitou súčasťou rozvodového konania.
03Majetkové vyporiadanie
Majetkové hodnoty, na ktorých tvorbe ste sa predchádzajúce roky podieľali, treba chrániť a obhájiť Váš podiel na majetku nadobudnutom počas trvania manželstva.

Telefón: 02 / 4464 1645 (Po – Pia 8.00 – 16.00) 

E-mail: office@rozvodmanzelstva.sk

Call Now Button